Postup zájemce o zahájení poskytování sociální služby

 • Vyplnit žádost
 • Žádost je k dispozici přímo v CSM, Fügnerova 3523, Mělník na recepci nebo u sociální pracovnice nebo zde.
 • Doložit aktuální lékařskou zprávu, která je součástí žádosti o umístění zde.
 • Doručit (osobně nebo poštou) vyplněnou žádost k zaevidování
 • V okamžiku zaevidování žádosti je zájemce považován za žadatele o naše služby a je o této skutečnosti písemně informován příslušnou sociální pracovnicí domova viz. kontakty, a to na uvedenou adresu v žádosti.
 • O přijetí do zařízení rozhoduje Poradní tým CSM, který zasedá zpravidla 1x týdně.
 • Sociální pracovník v případě rozhodnutí Poradního týmu CSM o zahájení poskytování sociální služby žadatele osloví, zpravidla telefonicky, elektronicky, písemně či osobně a informuje, jak dále postupovat.

Postup před zahájením poskytování sociální služby nového uživatele

 • Na základě rozhodnutí Poradního týmu sociální pracovník před předpokládaným zahájením poskytování sociální služby domluví se žadatelem schůzku. Na schůzce jej informuje o rozhodnutí Poradního týmu a předá mu potřebné dokumenty k zahájení poskytování sociální služby.
 • V den předávání uvedených dokumentů zodpoví sociální pracovník dotazy týkající se uvedených dokumentů, informuje o průběhu zahájení poskytování sociální služby atd. Dále předá uživateli doporučený seznam věcí.
 • Připravená Smlouva se podepisuje až v den zahájení poskytování sociální služby uživatele do CSM. Při sepisování Smlouvy je s žadatelem projednáván jeho osobní cíl služby. Podepsáním Smlouvy se žadatel stává uživatelem služby.
 • Dále sociální pracovník předloží žadateli seznam služeb, kde si žadatel vybere a naplánuje pečovatelské služby dle svých potřeb v souladu se svými zvyklostmi tak, aby služba byla co nejvíce podobná jeho domácím rituálům.
 • Dokumenty nutné pro zahájení poskytování sociální služby žadatel vyplní a předá sociálnímu pracovníkovi nejpozději 3 dny před dnem zahájení poskytování sociální služby. (Dokumenty je možno vyplnit společně se sociálním pracovníkem na přání žadatele.)

V den zahájení poskytování sociální služby nového uživatele

 • Na termín zahájení poskytování sociální služby si sociální pracovník vyhradí dostatek času. Nový uživatel, popř. jeho doprovod, se nejprve nahlásí na recepci. Recepční oznámí příchod uživatele sociálnímu pracovníkovi, který příjezd uživatele oznámí zdravotní sestře a pečovatelce.
 • Sociální pracovník společně se zdravotní sestrou doprovodí nového uživatele do jeho pokoje, kde informuje uživatele o vybavení, o chodu zajišťování péče. Pokud se jedná o více-lůžkový pokoj, seznámí jej se spolubydlícím. Dále informuje uživatele o stravování, lékařské službě, možnosti čerpání fakultativních služeb, o aktivitách CSM aj.
 • Uživatel, popř. jeho rodina, je již s většinou informací seznámen před zahájení poskytování sociální služby. Pokud si uživatel přeje, pomůže personál společně s rodinou s vybalením věcí.
 • Následně navštíví nového uživatele registrovaná zdravotní sestra, která převezme aktuální zdravotní dokumentaci a medikaci, sepíše s uživatelem aktuální zdravotní záznam k zahájení poskytování sociální služby uživatele do CSM, případně nabídne registraci u praktického lékaře ordinujícího v CSM.
 • V průběhu dalších dní nabízí tým pracovníků novému uživateli další informace, Personál věnuje novému uživateli zvýšenou pozornost.