Příspěvková organizace Sociální služby Města Mělníka (dnes Centrum seniorů Mělník) byla založena k 1.5.2000 rozhodnutím zastupitelstva města Mělníka ze dne 27.4.2000.

Důvodem založení této organizace byl úmysl sjednotit sociální služby poskytované cílové skupině senioři pod jednu organizaci. V té době se jednalo o nový domov důchodců, pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou a kluby důchodců. Už v této době začaly práce na připojení penzionu pro důchodce k této organizaci. Penzion doposavad provozoval tehdejší Okresní ústav sociálních služeb.

Se vznikem příspěvkové organizace úzce souvisel nový domov důchodců. Původní myšlenka vystavět domov důchodců byla situována do míst bývalých vojenských objektů za obcí Byšice. Naštěstí se neuskutečnila a nedošlo tedy k segregaci seniorů někam daleko od civilizace. Bylo rozhodnuto postavit tři zařízení přímo ve městech, a to v Mělníku, Neratovicích a Mšeně.

Objekt nového domova důchodců byl vystavěn v krátké době firmou Bostas s r.o. Mladá Boleslav. Jedná se o šestipodlažní budovu, tehdy s kapacitou 108 lůžek v 92 pokojích. Každý pokoj má své sanitární zařízení a balkón, přičemž je orientován na jih a na východ.

V červnu 2000 nastoupila většina zaměstnanců příspěvkové organizace, kteří připravovali budovu na slavnostní otevření. To proběhlo 28.6.2000 a následně druhý den se konal i den otevřených dveří pro veřejnost.

Moderní objekt odpovídal tehdejším trendům přechodu od ústavní péče s více lůžkovými pokoji nemocničního typu do oblasti sociální s velkou mírou soukromí pro jeho klienty.

Od začátku července 2000 se do zařízení stěhovali jeho první obyvatelé. Ze 108 jich přišlo 80 z Domova důchodců Řepín, který ukončil svojí činnost. O obyvatele se staralo 56 zaměstnanců.

Pečovatelská služba měla v té době 10 zaměstnanců.

Tak začal život příspěvkové organizace, kde následující roky ukázaly v jejím fungování svá pozitiva, ale i ta negativa. Vývoj i přes ně běžel dál a v roce 2003 došlo k připojení penzionu pro důchodce, který sousedí s budovou domova důchodců. Tím se nabídka sociálních služeb seniorům dále rozšířila.

Další zásadní zlom přišel v roce 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách.

Nejzásadnější změna, ke které došlo ve vztahu k příspěvkové organizaci byla ta, že zrušila penziony pro důchodce jako sociální službu. Vzhledem k demografické struktuře obyvatel došlo k rozhodnutí, transformovat penzion na domov pro seniory. I termín domov důchodců zákon změnil na domov pro seniory. V rámci dvou budov, které byly pojmenovány Domov Ludmila (bývalý domov důchodců) a Domov Penzion (bývalý penzion pro důchodce) začalo fungovat několik sociálních služeb v režimu platného zákona a to – dva domovy pro seniory, odlehčovací služba, domov se zvláštním režimem (Vážka) a terénní pečovatelská služba zaměřená na seniory žijící v domácnostech nebo ve dvou městských domech s pečovatelskou službou. Od tohoto roku také začala příspěvková organizace používat nový název – Centrum seniorů Mělník, který lépe vystihoval poslání této organizace.

Problematika rozvoje i poskytování sociálních služeb je základem realizace sociální politiky každé obce.