Postup zájemce o umístění do našeho zařízení

 • Vyplnit žádost
 • Žádost je k dispozici přímo v CSM, Fügnerova 3523, Mělník na recepci nebo u sociální pracovnice nebo zde.
 • Doložit aktuální lékařskou zprávu, která je součástí žádosti o umístění zde.
 • Doručit (osobně nebo poštou) vyplněnou žádost k zaevidování
 • V okamžiku zaevidování žádosti je zájemce považován za žadatele o naše služby a je o této skutečnosti písemně informován příslušnou sociální pracovnicí domova viz. kontakty, a to na uvedenou adresu v žádosti.
 • O přijetí do zařízení rozhoduje Poradní tým CSM, který zasedá zpravidla 1x týdně.
 • Sociální pracovník v případě rozhodnutí Poradního týmu CSM o umístění žadatele jej osloví, zpravidla telefonicky, elektronicky, písemně či osobně a informuje, jak dále postupovat.

Postup před nástupem nového uživatele

 • Na základě rozhodnutí Poradního týmu sociální pracovník před předpokládaným nástupem domluví se žadatelem schůzku. Na schůzce jej informuje o rozhodnutí Poradního týmu a předá mu potřebné dokumenty k nástupu.
 • V den předávání uvedených dokumentů zodpoví sociální pracovník dotazy týkající se uvedených dokumentů, informuje o průběhu nástupu atd. Dále předá uživateli doporučený seznam věcí.
 • Připravená Smlouva se podepisuje až v den nástupu uživatele do CSM. Při sepisování Smlouvy je s žadatelem projednáván jeho osobní cíl služby. Podepsáním Smlouvy se žadatel stává uživatelem služby.
 • Dále sociální pracovník předloží žadateli seznam služeb, kde si žadatel vybere a naplánuje pečovatelské služby dle svých potřeb v souladu se svými zvyklostmi tak, aby služba byla co nejvíce podobná jeho domácím rituálům.
 • Dokumenty nutné pro nástup žadatel vyplní a předá sociálnímu pracovníkovi nejpozději 3 dny před dnem nástupu. (Dokumenty je možno vyplnit společně se sociálním pracovníkem na přání žadatele.)

V den nástupu nového uživatele

 • Na termín nástupu si sociální pracovník vyhradí dostatek času. Nový uživatel, popř. jeho doprovod, se nejprve nahlásí na recepci. Recepční oznámí příchod uživatele sociálnímu pracovníkovi, který příjezd uživatele oznámí zdravotní sestře a pečovatelce.
 • Sociální pracovník společně se zdravotní sestrou doprovodí nového uživatele do jeho pokoje, kde informuje uživatele o vybavení, o chodu zajišťování péče. Pokud se jedná o více-lůžkový pokoj, seznámí jej se spolubydlícím. Dále informuje uživatele o stravování, lékařské službě, možnosti čerpání fakultativních služeb, o aktivitách CSM aj.
 • Uživatel, popř. jeho rodina, je již s většinou informací seznámen před nástupem. Pokud si uživatel přeje, pomůže personál společně s rodinou s vybalením věcí.
 • Následně navštíví nového uživatele registrovaná zdravotní sestra, která převezme aktuální zdravotní dokumentaci a medikaci, sepíše s uživatelem aktuální zdravotní záznam k nástupu uživatele do CSM, případně nabídne registraci u praktického lékaře ordinujícího v CSM.
 • V průběhu dalších dní nabízí tým pracovníků novému uživateli další informace, Personál věnuje novému uživateli zvýšenou pozornost.