Péče o stárnoucího člověka představuje dlouhodobou psychickou i fyzickou zátěž, odlehčovací služby tak umožňují pečujícím osobám zajistit kvalitní pomoc a podporu, kterou potřebují k regeneraci svých sil, vyřešení osobních záležitostí či k zajištění potřebného odpočinku, a to na nezbytně nutnou dobu.

Služba zajišťuje seniorům sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči v situaci, kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí.

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby je podpora pečujícím rodinám, které se v domá­cím prostředí starají o svého blízkého, a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystří­dat. 

Cíl služby

  • poskytnout přiměřenou pomoc a podporu pečujícím rodinám po nezbytnou dobu zajištěním péče o jejich příbuzného
  • motivovat uživatele k samostatné činnosti, která povede k opětovnému získání schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost
  • napomáhat aktivizaci uživatele a jeho zapojení do společenského dění v našem Domově ve společnosti svých vrstevníků

Cílová skupina

Senioři (zejména od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí

Komu není služba určena:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.
  • Osobám s chronickým duševním onemocněním.

Zajištění služby

Odlehčovací služby jsou poskytovány za úhradu, hradí se strava, ubytování a péče. V zařízení je k dispozici 11 lůžek, převážně v 2 lůžkových pokojích.

Úkony sociální péče v oblasti základních a fakultativních činností jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky přímé obslužné péče. Ošetřovatelské úkony jsou poskytovány odborným zdravotnickým personálem. Součástí týmu je též sociální pracovník, k udržení tělesné a duševní kondice přispívá velkou měrou i aktivizační pracovník našeho centra. Spolupracujeme s praktickými lékaři, specialisty a záchrannou službou.

Základní činnosti odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc se vstáváním, ranní hygienou, příprava snídaně, oblékání)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)

d) poskytnutí ubytování ( úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby atd.)

f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)

Kontakt:

Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel.: 315 630 040 (recepce)

Sociální pracovnice

Bc. Soňa Kyselová, DiS. 
Tel: 315 630 040
GSM: 605 231 905

e-mail: s.kyselova@ssmm.cz