GDPR Informace:
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:
Centrum seniorů Mělník, příspěvková organizace, Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, IČO 70824282

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci vykonává:
Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů, sdružení fyzických osob, zastoupené Mgr. Evou
Cupákovou, Hradební 26, 588 56 Telč. Tel. 776 898 878,9 e-mail: info@osobnidata.eu

Oznámení o zpracování osobních údajů:
Centrum seniorů Mělník zpracovává osobní údaje svých klientů, zaměstnanců a třetích osob, vše ve smyslu:
Čl. 6, odst. 1, písm. b) plnění smlouvy (smlouva o poskytované službě)
Čl. 6, odst. 1, písm. c) plnění právní povinnosti
Čl. 6, odst. 1, písm. e) plnění úkolu ve veřejném zájmu
Čl. 6, odst. 1, písm. f) pro účely oprávněných zájmů Centra seniorů
Čl. 6, odst. 1, písm. a) souhlas subjektu údajů (v omezené míře)
Čl. 9, odst. 2, písm. g) z důvodu významného veřejného zájmu
Čl. 9, odst. 2, písm. h) pro účely poskytování sociální péče

Veškeré údaje ve smyslu čl. 13 a 14 Obecného nařízení jsou k dispozici v Centru seniorů.
Práva subjektů údajů:
Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
Právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

Podmínky zabezpečení osobních údajů:
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údaj v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tuto stránku můžete stáhnout zde:  GDPR