Domov pro seniory představuje pobytovou sociální službu, která je zaměřena na seniory,  kteří jsou částečně či zcela závislí na péči jiné osoby, a kterým tuto péči nemohou zajistit jejich blízcí. Služby jsou poskytovány na základě společně vytvořeného plánu péče s cílem podporovat udržování takové míry jejich soběstačnosti, která vychází z jejich individuálních schopností, možností a potřeb.

Domov Ludmila

  • kapacita je 64 lůžek,
  • pro uživatele jsou k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s bezbariérovým přístupem,
  • pokoje mají bezbariérový přístup, jsou standardně vybaveny nábytkem, balkónem, signalizací, telefonním přístrojem.

Posláním Domova Ludmila

Poskytovat pomoc a podporu uživatelům v nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují celodenní péči. 

Cíle

1) Podporovat uživatele k dosažení  největší možné míry soběstačnosti.

2) Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním  potřebám a zájmům uživatelů.

3) Zachovat a udržovat sociální vazby a vztahy mezi rodinou a vrstevníky. 

Cílová skupina

Senioři zejména nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace a fyzický stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není služba určena:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře ve zdravotnickém zařízení.
  • Osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.
  • Osobám s chronickým duševním onemocněním.

Služby v domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti:

1) poskytnutí ubytování

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

2) poskytnutí stravy

– zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin

3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

6) sociálně terapeutické činnosti

7) aktivizační činnosti:

8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajištění zdravotní péče

Zdravotní služba je zajišťována 24 hodin denně registrovanými zdravotními sestrami. Uživatelé mají možnost požádat si o registraci u praktického lékaře, který má ordinaci v domově seniorů či využívat též ambulantní služby psychiatra našeho zařízení.

Zajištění přímé péče

Pečovatelské služby jsou poskytovány 24 hodin denně pracovníky v přímé péči. Služby jsou zajištěny individuálně, dle potřeb a přání uživatele.

Aktivizace uživatelů

Aktivizace pro uživatele je zajištěna aktivizačním úsekem. K aktivnímu životu v domově slouží tělocvična, aktivizační místnosti, internetová kavárna, knihovny, reminiscenční koutek, Kaple sv. Ludmily a také prostory jídelen.

Jak si podat žádost?

Žádost si můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice, na recepci nebo je k dispozici ke stažení zde. Součástí žádosti je lékařské vyjádření od praktického lékaře zde. Žádost je nutné čitelně vyplnit, vlastnoručně podepsat a odeslat na adresu domova seniorů nebo přinést osobně. Pro podrobnější informace je možné si domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí příslušného domova.

Kontakt:

Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel.: 315 630 040 (recepce)

Sociální pracovnice Domova Ludmila

Bc. Soňa Kyselová, DiS.
Tel.: 605 231 905
e-mail: s.kyselova@ssmm.cz

Kontaktní formulář (zaslání dotazu sociální pracovnici)

Informace pro nově nastupující uživatele Domov Ludmila